Cho vay vốn nước ngoài

CHO VAY VỐN NƯỚC NGOÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH/HẠN MỨC, VDB CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG 

 

Theo Điều 23. Hồ sơ cho vay  (Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

 

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho VDB các tài liệu chứng minh đủ điều kiện cho vay vốn theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này và các tài liệu khác theo văn bản hướng dẫn của Tổng giám đốc VDB.

Khách online:2340
Lượt truy cập: 12777100