16/09/2021 16:07
Xem với cỡ chữ

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHPT

BAN KIỂM TRA GIÁM SÁT - VDB.
Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành, NHPT đã và đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng bước phát huy được vai trò là một ngân hàng chính sách trong việc thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Sau 15 năm thực hiện chính sách TDĐT của Nhà nước, hoạt động của NHPT gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân bắt nguồn từ khách quan và chủ quan; những bất cập, vướng mắc về cơ chế chính sách, những khó khăn của NSNN trong việc bố trí nguồn lực đảm bảo cho NHPT thực hiện các nhiệm vụ được pháp luật quy định cũng như việc mô hình tổ chức bộ máy chậm được hoàn thiện… 
Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra về việc cần có một chiến lược lâu dài, mục tiêu cụ thể, ngày 28/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển NHPT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 369). Theo đó, NHPT tiếp tục được củng cố và phát triển với vai trò là một Ngân hàng chính sách của Chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận theo hướng bền vững, hiệu quả, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện chính sách TDĐT, TDXK của Nhà nước. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh định hướng về đối tượng phục vụ, chỉ tiêu an toàn tài chính, công tác quản trị và tái cơ cấu lại hoạt động NHPT theo từng giai đoạn.
Ngày 03/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT thay thế Quyết định 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006. Theo đó, NHPT hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Với chức năng, nhiệm vụ là huy động, tiếp nhận và quản lý một số nguồn vốn trong và ngoài nước, hoạt động tín dụng tại NHPT bao gồm: cho vay theo chính sách tín dụng của Nhà nước, cho vay các chương trình, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ...
Trong 15 năm qua, NHPT đã huy động hơn 630 nghìn tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, trong đó chủ yếu từ phát hành trái phiếu được CP bảo lãnh. Số dư vốn huy động có kỳ hạn tại ngày 31/12/2020 là 104.626 tỷ đồng và 202,9 triệu USD. Nguồn vốn huy động của NHPT cơ bản đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu giải ngân cho các chương trình mục tiêu và kế hoạch TTCP giao. Doanh số giải ngân vốn TDĐT đạt hơn 230 nghìn tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2006-2015 chiếm hơn 92% (216 nghìn tỷ đồng với hơn 1.330 dự án); giải ngân TDĐT hiện nay tập trung toàn bộ cho các dự án chuyển tiếp đã ký hợp đồng tín dụng từ năm 2016 trở về trước; hiện NHPT còn đang quản lý và cho vay hơn 680 dự án TDĐT với tổng dư nợ hơn 60 nghìn tỷ đồng. Đối với TDXK, doanh số cho vay đến nay đạt gần 145 nghìn tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2006-2015 chiếm khoảng 97% (142 nghìn tỷ đồng). NHPT cũng đã và đang thực hiện quản lý, cho vay lại vốn nước ngoài theo đúng nhiệm vụ Bộ Tài chính giao, hiện đang quản lý 368 dự án cho vay theo Hiệp định của Chính phủ với tổng số vốn cam kết là 14.708 triệu USD, dư nợ tương đương hơn 155 nghìn tỷ đồng . 
Có thể thấy, giai đoạn gần mười năm đầu đi vào hoạt động (2006-2016), NHPT đã phát huy được vai trò là công cụ của Chính phủ trong thực hiện các chính sách TDĐT, TDXK của Nhà nước, đã cung ứng cho nền kinh tế một lượng vốn lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng cần khuyến khích theo chủ trương của Chính phủ. Việc cho vay các dự án tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn hay nhiều dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản… đã góp phần tác động tích cực đến sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế các vùng, miền và cả nước. Nhiều dự án đã hoàn thành phát huy hiệu quả; nâng cao đời sống nhân dân, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị - xã hội các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Năm năm gần đây, hoạt động của NHPT đã và đang đối mặt với những hạn chế và nhiều khó khăn, thách thức. Nguyên nhân chính của các hạn chế có thể chỉ ra rằng, cho đến nay, mô hình và khung pháp lý cho hoạt động của NHPT vẫn còn nhiều bất cập. Được xác định là ngân hàng chính sách của Chính phủ trong lĩnh vực cho vay đầu tư phát triển, hoạt động của NHPT còn được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đầu tư công, quản lý xây dựng, quản lý NSNN. Trong khi đó, khung pháp lý cho hoạt động của NHPT lại xây dựng chủ yếu dựa trên sự kế thừa các quy định đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển và vận dụng các quy định khác của pháp luật trong quá trình hoạt động. Thực tiễn hoạt động của NHPT nhiều năm qua cho thấy có nhiều vướng mắc phát sinh, nhất là trong quá trình giải quyết tranh chấp giữa NHPT với khách hàng hoặc các TCTD do sự khác biệt về cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động của các bên. 
Nguồn vốn TDĐT của Nhà nước bị hạn hẹp bởi quy định của luật quản lý nợ công; vốn điều lệ thực tế của NHPT thấp chưa đảm bảo quy định; nguồn dự phòng rủi ro của NHPT hạn chế  nên hoạt động thiếu an toàn khi tỷ lệ nợ xấu tăng. Ngoài ra, các nguồn NSNN cấp chưa được đầy đủ, kịp thời nên còn phải huy động để bù đắp, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
Những năm gần đây, quy mô huy động vốn giảm, nguồn phát hành trái phiếu CP thường bị chậm, tạo áp lực lớn về nguồn vốn cho NHPT.
Cơ chế, chính sách của Nhà nước đã và đang từng bước giảm bớt ưu đãi đối với tín dụng Nhà nước, làm giảm sức cạnh tranh, giảm vai trò hỗ trợ của NHPT đối với các doanh nghiệp. Cụ thể, Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về TDĐT của Nhà nước đã có nhiều thay đổi về điều kiện vay vốn, cơ chế cho vay, cơ chế xác định lãi suất nên NHPT gặp vướng mắc khi triển khai và cũng chưa được cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời nên NHPT chưa cho vay các dự án mới từ khi Nghị định này có hiệu lực.
Ngoài ra, việc thiếu cơ chế để xử lý nợ xấu tại NHPT cũng dẫn đến công tác thu hồi, xử lý nợ xấu chuyển biến chậm, chưa đạt yêu cầu.
Nỗ lực cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu
Trên thế giới, mô hình NHPT đã và đang tồn tại ở nhiều nước được định hình là các tổ chức tài chính, tín dụng Nhà nước và đặc biệt có vai trò quan trọng đối với các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, NHPT ra đời trước yêu cầu đổi mới chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước, phù hợp với lộ trình cam kết gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới. Xác định được vai trò và vị thế lâu dài đối với nền kinh tế đất nước, NHPT đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của các Bộ, ngành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là ngày 31/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 48/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019-2021" (Đề án 48).
Đề án 48 được ban hành nhằm nâng cao năng lực thực thi chính sách tín dụng của Nhà nước trước yêu cầu mới, với bốn mục tiêu trọng tâm: (1) Cơ cấu lại toàn diện về mô hình tổ chức, bộ máy, biên chế, quản trị, cơ chế hoạt động, tình hình tài chính; (2) Xử lý quyết liệt nợ xấu; (3) Khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế, yếu kém và (4) Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy NHPT phù hợp tình hình thực tế và định hướng phát triển sau giai đoạn cơ cấu.
Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý: NHPT đã chủ động, tích cực nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của NHPT như Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP; Quy chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của NHPT ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế xử lý rủi ro (XLRR) tín dụng... NHPT cũng đã phối hợp, có ý kiến tham gia với các Bộ, ngành hoàn thiện dự thảo đối với 16 văn bản liên quan đến hoạt động của NHPT.
Bằng sự chủ động, khẩn trương, có trách nhiệm của NHPT trong việc báo cáo, giải trình, kiến nghị, hi vọng rằng tới đây các cấp có thẩm quyền sẽ sớm có những giải pháp, cơ chế chính sách cho NHPT thực hiện, từng bước tháo gỡ khó khăn, sớm lành mạnh tình hình tài chính, thực hiện thành công Đề án 48.
Về hoàn thiện tổ chức bộ máy: Việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy đã được NHPT thực hiện theo hướng tinh giản đầu mối, tập trung nguồn lực, phán quyết tín dụng tại Trụ sở chính. NHPT đã triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo lộ trình đã được HĐQT phê duyệt .Theo đó, kể từ ngày 01/8/2020, tại Trụ sở chính còn 15 đầu mối giúp việc cho Tổng Giám đốc; toàn hệ thống giảm từ 43 Chi nhánh, Sở giao dịch trực thuộc xuống còn 33 đơn vị. 
Công tác tinh giản biên chế, NHPT đã báo cáo Bộ Tài chính về Đề án tinh giản biên chế tại NHPT, đến nay đã hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá, phân loại người lao động… Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đang được triển khai từng bước, phù hợp với yêu cầu xây dựng mô hình hoạt động mới và đảm bảo chính sách về cán bộ, tiền lương, vừa triển khai vừa đánh giá lại lực lượng lao động để có điều chỉnh phù hợp.
Về cơ cấu lại hoạt động và tài chính: NHPT đã dừng việc cho vay mới/giải ngân đối với các hoạt động cho vay TDXK, bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn NHTM, chương trình cho vay với lãi suất 0% để tập trung vào các hoạt động chính là TDĐT và quản lý nguồn vốn ODA… 
Về củng cố, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro: Với mục tiêu hoàn thiện, ban hành đồng bộ, đầy đủ hệ thống các văn bản quản trị nội bộ, Ban lãnh đạo NHPT đã chủ động trong chỉ đạo các đơn vị thuộc NHPT rà soát kế hoạch xây dựng các văn bản quản trị nội bộ hàng năm. HĐQT ban hành Nghị quyết về xây dựng văn bản quản trị nội bộ của NHPT để các đơn vị triển khai thực hiện . 
Về xử lý nợ xấu: Trong bối cảnh Quy chế XLRR tín dụng của NHPT chưa được cấp có thẩm quyền ban hành, NHPT chủ động thực hiện các biện pháp thuộc thẩm quyền nhằm giảm nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh mới (xử lý TSBĐ, khởi kiện và đôn đốc thu hồi nợ).
Trong khi chờ Quy chế XLRR được ban hành, NHPT đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý nợ xấu , đã kịp thời báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chínhviệc đánh giá toàn diện về xử lý nợ xấu theo các biện pháp XLRR tại dự thảo Quy chế, đánh giá tác động của việc ban hành Quy chế để Bộ Tài Chính báo cáo cấp có thẩm quyền.
Một số đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của NHPT
Để hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của NHPT, tiến tới thực hiện thành công Đề án 48, chúng tôi có một số ý kiến, đề xuất như sau:
Một là, về lâu dài cần tiến tới có Luật riêng áp dụng cho NHPT.
Hiện tại, NHPT đang hoạt động theo điều lệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn hoạt động cũng như những vướng mắc liên quan đến khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của NHPT cần thể chế hóa hoạt động của NHPT bằng Luật riêng gắn với lộ trình hoàn thiện mô hình sau giai đoạn cơ cấu lại.
Việc luật hóa hoạt động của NHPT cũng phù hợp với thông lệ quốc tế đã được áp dụng ở nhiều nước như Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ), Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB), Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)… Đồng thời cũng phù hợp với quy định tại tại điểm c khoản 3 Điều 1 Chiến lược 369: “Về công tác quản trị ngân hàng: Nghiên cứu xây dựng luật riêng áp dụng cho các ngân hàng chính sách trong đó có NHPT”.
Hai là, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy
Việc nghiên cứu, hoàn thiện mô hình quản trị có quan hệ biện chứng với hoạt động của NHPT cần Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ NHPT có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thực hiện được mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cũng như tinh giản biên chế theo Đề án cơ cấu lại NHPT đồng thời có định hướng để NHPT nghiên cứu, hoàn thiện Đề án tổ chức và hoạt động của NHPT sau giai đoạn cơ cấu lại.
NHPT cần tiếp tục bám sát Chương trình hành động thực hiện Đề án 48 cũng như Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế  để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị của NHPT tại Trụ sở chính và Chi nhánh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả, phù hợp với đặc điểm hoạt động của NHPT trong và sau giai đoạn cơ cấu lại.
Ba là, định hướng hoạt động chính của NHPT
NHPT tiếp tục tập trung vào các hoạt động chính là TDĐT của Nhà nước và quản lý nguồn vốn ODA của Chính phủ ủy thác cho vay lại, theo đó:
(1) TDĐT của Nhà nước phải phát huy được vai trò “hỗ trợ” góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Để phát huy được vai trò này, hệ thống cơ chế, chính sách hoạch định hoạt động nghiệp vụ TDĐT tại NHPT cần thiết phải làm rõ và khắc phục được những điểm quan trọng đó là:
- Xác định đối tượng hỗ trợ cụ thể trong từng lĩnh vực, các dự án đầu tư phát triển thuộc các ngành, lĩnh vực và địa bàn được Nhà nước khuyến khích đầu tư trong từng thời kỳ.
Lĩnh vực tài trợ chủ yếu của NHPT là các ngành, lĩnh vực được xác định ưu tiên phát triển theo Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chủ trương của Đảng về phát triển một số ngành kinh tế quan trọng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Theo đó, tập trung vào các dự án công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lớn, các dự án trọng điểm quốc gia, thuộc một số ngành, lĩnh vực như: Công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử; công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng; công nghiệp dệt may, da giày; Cơ khí ôtô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế; các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia: cảng biển, cảng sông, sân bay, cầu đường…
- Tiếp tục duy trì một số điều kiện ưu đãi tiên quyết như thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và bảo đảm tiền vay. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện đồng bộ, đầy đủ, đúng thực tế, tránh tình trạng co kéo thời gian vòng đời dự án, cắt giảm tổng mức hỗ trợ cho dự án khiến dự án thực hiện không hiệu quả, thậm chí không đủ vốn để hoàn thành. 
(2) Đối với quản lý vốn ODA: tăng cường công tác thẩm định, quản lý, giám sát vốn ODA củaCP ủy thác NHPT cho vay lại, rà soát thu nợ, ngăn ngừa phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu trong quản lý vốn ODA.
(3) Ngoài ra, sau giai đoạn cơ cấu lại, bên cạnh TDĐT và quản lý nguồn vốn ODA, NHPT cần nghiên cứu để xuất với cấp có thẩm quyền triển khai một số hoạt động ngân hàng đáp ứng nhu cầu của các chủ đầu tư dự án mà NHPT cho vay, các nhà thầu phục vụ dự án và khách hàng của dự án...theo cơ chế thị trường.
Bốn là, tiếp tục cơ cấu lại hoạt động của NHPT
Để NHPT có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cơ cấu lại hoạt động, dừng triển khai một số nghiệp vụ, tập trung cho TDĐT, quản lý vốn ODA và thu hồi xử lý nợ, cấp thiết kiến nghị cấp có thẩm sớm bổ sung một số cơ chế phù hợp như:
- Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP để NHPT có cơ sở công bố lãi suất cho vay; đồng thời tiếp tục duy trì một số điều kiện ưu đãi như thời hạn, lãi suất cho vay và bảo đảm tiền vay; cần tạo sự ưu đãi giữa nguồn vốn TDĐT của Nhà nước với nguồn vốn cho vay dự án của các NHTM; tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến các quy định về trình tự, thủ tục vay vốn, sử dụng vốn vay ưu đãi… nhằm đơn giản hóa, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính và khả năng đáp ứng của khách hàng, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những ưu đãi này rất ý nghĩa không chỉ cho khách hàng mà cho cả NHPT, vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế, vừa đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động cho NHPT.
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế XLRR tín dụng của NHPT: Xuất phát từ đặc thù hoạt động và tính chất các khoản vay tại NHPT, Quy chế XLRR tín dụng tại NHPT cần được quy định theo hướng Nhà nước cho phép NHPT được quyền chủ động xử lý các khoản nợ xấu phát sinh theo mô hình hoạt động mới phù hợp với quy định chung áp dụng đối với các TCTD trên nguyên tắc NHPT tự chịu trách nhiệm, phù hợp với quy mô dự phòng và năng lực tài chính của NHPT. 
- Đẩy nhanh tiến độ NSNN thực hiện các khoản cấp hoàn ứng số tiền VDB đã trả thay NSNN như: cấp bổ sung Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh và cấp hỗ trợ sau đầu tư.
Năm là, kiến nghị Nhà nước hỗ trợ nguồn lực cho NHPT
Đối với vốn điều lệ của NHPT, NSNN tiếp tục bố trí đủ vốn điều lệ của NHPT là 30.000 tỷ đồng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT.
Chính phủ ưu tiên bố trí các nguồn vốn lãi suất thấp, thời gian cho vay dài để cho NHPT vay theo quy định của pháp luật; đồng thời xem xét việc cấp bảo lãnh CP để NHPT phát hành trái phiếu và huy động vốn từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn cụ thể để NHPT có thể tham gia thị trường liên ngân hàng, thị trường mở, được tái cấp vốn, hoạt động ngoại hối... như các TCTD khác nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động tín dụng Nhà nước.
Nhà nước bố trí kế hoạch thanh toán đủ số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý còn thiếu và các khoản hỗ trợ của Nhà nước đã cam kết như đối với dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh, nguồn cấp hỗ trợ sau đầu tư.
Sáu là, hoàn thiện quy chế, quy trình, quản trị nội bộ.
Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện ban hành đồng, đầy đủ hệ thống các văn bản hướng dẫn, quy trình, quy chế về tổ chức bộ máy, hoạt động nghiệp vụ tín dụng, quản trị nội bộ, tiếp cận chuẩn mực của các TCTD thương mại, trong đó, có quy định chế tài xử lý khi có vi phạm góp phần phòng ngừa và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 
Bảy là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế theo Đề án 48, một số lượng nhất định người lao động NHPT phải tinh giản. Bên cạnh việc rà soát, đánh giá, phân loại người lao động để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo chỉ đạo của TTCP, NHPT cần có biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo đó, để đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp thông qua công tác đào tạo, tập huấn, tự đào tạo.
Tám là, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin
NHPT cần tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành bao gồm phần cứng (hạ tầng, đường truyền), phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý, có phân cấp, phân quyền phục vụ nhiệm vụ giám sát của các đơn vị nghiệp vụ đồng thời có biện pháp thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao về Công nghệ thông tin, tiến tới hiện đại hóa và dần tiệm cận với hệ thống NHTM.
Năm 2021- năm cuối thực hiện Đề án 48, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn hệ thống, NHPT luôn xác định rõ nhiệm vụ nặng nề cũng như thách thức to lớn là vừa xử lý dứt điểm nợ xấu vừa cải thiện tình hình tài chính. Điều ấy đòi hỏi cả hệ thống phải nỗ lực vươn lên để có những thay đổi phù hợp với tình hình mới, phải có những chuyển biến mang tính đột phá, nhằm đủ sức đảm đương và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, từng bước lành mạnh hóa và nâng cao năng lực tài chính, giảm cấp bù từ NSNN, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định và tiến tới phát triển bền vững theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm./.
Tìm theo ngày :

Khách online:1970
Lượt truy cập: 12776648